Noodzakelijke veranderingen in jouw organisatie

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Inspelen hierop is van cruciaal belang. Hoe ga je er voor zorgen dat je deze noodzakelijke veranderingen voor jouw organisatie toch voor elkaar krijgt? En hoe richt je je teams goed in? Het implementeren van een Agile / Scrum werkwijze kan daar enorm aan bijdragen. Maar het gaat verder dan de methodiek alleen.

Scrum focust zich op het organiseren van het werkproces. Wie doet wat, wanneer, op welk moment en wie is er meer bij betrokken? Deze duidelijkheid zorgt voor structuur én houvast. Het gaat om het proces dat stabiel is in een veranderende omgeving.

Maar alleen het juist toepassen van Scrum is niet voldoende. Effectief samenwerken heeft ook te maken met de interactie tussen mensen. Iemand is bijvoorbeeld vindingrijk in het oplossen van een complex probleem, terwijl iemand anders zorgt voor de afstemming met externe stakeholders. Waar de ene persoon een goed overzicht houdt van het werk dat gedaan moet worden, draagt de ander bij aan een constructieve sfeer binnen het team.

Meer dan een methodiek

Met onze Agile / Scrum trainingen focussen wij op bedrijven die complexe projecten moeten uitvoeren en/of in een sterk veranderende omgeving moeten opereren. Wij kijken niet uitsluitend naar de Agile / Scrum methode(n) maar we staan ook stil bij zaken als onderlinge samenwerking, de zogenaamde ‘teamdynamiek’, ieders persoonlijke rol en de diverse typen persoonlijkheden die er zijn. De zogenaamde ‘gedragsvoorkeuren’.

Iedereen weet dat inspelen op deze veranderende omgeving belangrijk is. Maar… mensen houden nou eenmaal ook van vastigheid. Dat maakt het voor elkaar krijgen van veranderingen in hun werkwijze zo lastig. Want inhoud en proces worden dikwijls door elkaar gehaald.

Onze trainingen kenmerken zich door een hoge mate van praktijkgerichtheid én herkenbaarheid. De trainingen worden samengesteld en gebaseerd op praktische voorbeelden uit de eigen organisatie zodat het geleerde direct toegepast kan worden.

Scrum the right way


Agile / Scrum
helpt teams hoe ze zich moeten organiseren om doelen en resultaten te halen.

Allereerst helpen we teams met een goed besef wat deze wijze van werken inhoudt. Wat houdt het Agile-gedachtegoed in? En hoe helpt de methodiek Scrum bij het realiseren van ‘waarde’ bij de ontwikkeling van een product (of bij een project)? Het creëren van waarde, daar draait het om. Op een kort cyclische manier creëert een team namelijk deze waarde door constant de vraag te stellen “zijn wij nog steeds met het juiste bezig?” Daardoor werkt het team alleen aan datgeen dat echt nodig is en worden randzaken geëlimineerd.

Vervolgens is het belangrijk om te kijken naar de mensen in het team. Deze mensen bepalen immers het succes. Een goede onderlinge samenwerking hangt namelijk af van vragen als: Wat heeft iedereen nodig? Hoe gaat iedereen met elkaar om? Hoe communiceert iedereen met elkaar? Hoe gaat iedereen om met onverwachte omstandigheden (zoals bijvoorbeeld een tegenslag)? En hoe helpt iedereen elkaar? Juist hier zie je dat gedragsvoorkeuren een belangrijke rol spelen binnen Scrum teams.

The next step

Een goed begin, is het halve werk. Zeg maar ‘het fundament’. Als teams eenmaal draaien, is het belangrijk om ze te begeleiden naar de volgende fase. Hierbij helpen wij Scrum teams bij veel voorkomende uitdagingen.
Concreet waar ze dagelijks tegenaan lopen.
  • Het niet juist prioriteren van taken en werkzaamheden
  • Het niet tijdig (of helemaal niet) evalueren van het team-functioneren
  • Het opgeleverde werk niet met de opdrachtgever evalueren
  • Te vaak wisselen van teamleden
  • Te weinig betrokkenheid van de opdrachtgever
  • Steeds veranderende vragen van de opdrachtgever
  • Het niet goed snappen wat er inhoudelijke wordt verwacht

  • Teamleden die elkaar niet om hulp vragen